Sociaal huisvestingsproject Christus Koning te Wetteren - LAUREAAT

De site bevindt zich ten noordwesten van Wetteren, op de grens tussen stad en platteland. Op de overgang met de uitgestrekte boom- en plantenkwekerijen die al van oudsher de stad omringen. Het open zicht tussen de bestaande bebouwing toont langsheen de parochie en Christus Koningkerk een glimp van de kleurrijke en voor de streek kenmerkende landschapstructuur. Deze immer wisselende, smalle kavels -repen in het landschap- tonen zich op verschillende plaatsen doorheen de bebouwing.

GROENSTRUCTUUR

Om het terrein op deze repenstructuur te enten, gaan we uit van een landschappelijke inrichting in gediversifieerde stroken. Naar bomenrijen toe is dat evident, maar deze structuur biedt ook heel wat mogelijkheden om de site op harmonische wijze onder te verdelen in subzones door middel van groenstroken, zonder het geheel te fragmenteren of de éénheid teniet te doen. We zien deze stroken onder vorm van hagen, bodembedekkers, bloemenweides, gazon,… In plantensoorten die weinig onderhoud vragen en een boeiend, seizoensgebonden beeld opwekken. De open ruimtes kunnen ingevuld worden als speelzones, lig- en zonneweides, groentetuintjes, …

ZONERING

Om het autoluwe binnengebied te versterken, voorzien we een uitgesproken scheiding tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer. De brandweer en hulpdiensten kunnen het terrein diep bereiken, maar we trekken een duidelijke grens voor gewone voertuigen. Parkeerhaventjes situeren zich bij het binnenrijden van de site langs de Zuidlaan of achter de bebouwing. Voetgangers en fietsers kunnen vanaf hier veilig het binnengebied betreden, waardoor een langgerekt woonerf ontstaat. Autoluw en veilig en met immens veel ruimte voor sport, spel en ontmoeting.

CIRCULATIE

Als verbindende factor tussen de nieuwe gebouwen bedenken we een langgerekt plein, een doorheen de site meanderend wandelpad, dat niet alleen de site verbindt met enerzijds de Zuidlaan -ook voor omwonenden dus- en anderzijds de parochie, maar bovenal fungeert als ontmoetingsruimte met vele kleinere pleintjes. Elk bouwblok krijgt aan de inkomzones een eigen verbreding, een uitstulping van de meander, waar we een centrale boom, bloeiende heesters, zitbanken en spelelementen voorzien. Het geheel wordt een ingetogen en rustig binnengebied. Groen en open, met ruimte voor ontmoeting, sport, spel en ontspanning. Niet alleen voor de toekomstige bewoners maar voor heel de buurt.

BEBOUWING

Het behoud van de woningen langsheen de Zuidlaan is bepalend voor de inplanting van de nieuwe bouwvolumes. Omwille van het schaalconflict dat ontstaat tussen de ééngezinswoningen en de nieuwe meerlaagse volumes kiezen we voor gefragmenteerde volumes, loodrecht op de Zuidlaan. De kopgevels, zichtbaar vanuit de Zuidlaan, beperken de schaal en geven een optimaal doorzicht naar het achtergelegen gebied. Op deze manier houden we rekening met een oriëntatie van minimale gevelvlakken langs noord- en zuidkant. Op het terrein worden 6 bouwblokken voorzien. De uiterst linkse en rechtse blok vormen de rand van een grote groenzone, waarin de overige 4 volumes verspreid in opgesteld staan. Door de organisatie van alle nevenfuncties (parkeren, toegangswegen, vuilnisstraatje, …) langsheen de randen, blijft de groenzone maximaal intact. De groenzone koppelen we aan het achtergelegen agrarisch gebied en aan de groene ruimte ter hoogte van het bestaande parochiezaaltje. Aan de ‘meander’ worden de toegangen tot de woonblokken, het nieuwe buurtcentrum en de half-ondergrondse fietsenstallingen gekoppeld. Een toegangsweg tussen de rechterperceelgrens en het naastgelegen woonblok maakt de aansluiting naar het parochiecentrum.

PROGRAMMA

Het project bestaat uit 84 woningen en 1 buurthuis. De gebouwen en woonentiteiten zijn compact ontworpen en bestaan uit een mix van verschillende types.

Wedstrijdontwerp i.s.m. GRASland.